Õppimise hindamine e-portfooliote põhjal

Käesolev kursus teeb sissejuhatuse digitaalsete portfooliote teemasse ning tutvustab neid nii õppimise tulemite kui ka õppimisprotsessi hindamise vahenditena. Kursus ei ole mõeldud selleks, et anda oskusi ja teadmisi e-portfooliote koostamise kohta.Pigem on kursus mõeldud teema tõstatamiseks ning selleks, et lühidalt käsitleda, näitlikustada ning töötada välja strateegiaid e-portfooliote kasutamise kohta auditoorsetes ja e-õppe õpetamiskeskkondades.

Eesmärgid

Pärast kursuse selle osa läbimist peaksid osalejad:

 • teadma digitaalsete portfooliote erinevaid käsitusi;
 • tundma ja oskama rakendada uusi meetodeid ja lähenemisviise digitaalsete portfooliote abil õpetamiseks ja õppimiseks;
 • olema omandanud oskused digitaalsete portfooliote kasutamiseks õpetamise ja õppimise kontekstis;
 • tundma e-portfoolio koostisosi (sisemine struktuur);
 • oskama digitaalset portfooliot koostada;
 • oskama luua e-portfoolio, milles olev teave on esitatud digitaalsete hüpermeediumite struktuuriga, kasutades selleks hüperlinke veebis olevatele ressurssidele;
 • teadma digitaalsete portfooliote loomiseks mõeldud tasuta ja tasulist tarkvara.

Vahendite valimine


Available tools - http://www.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=nav-resources&node=8507
Tools for portfolios - http://www.c4lpt.co.uk/Directory/


Veebilingid

9 Principles of Assessment - http://www.iuk.edu/~koctla/assessment/9principles.shtml
List of Assessment resources - http://www2.acs.ncsu.edu/UPA/assmt/resource.htm
Article slides - http://connect.educause.edu/Library/Abstract/EPortfolioforAssessmentSt/45579?time=1227108274
E-portfolios in Health System - http://www.jrcptb.org.uk/assessment/Pages/e-portfolio.aspx
Case studies - http://www.jiscinfonet.ac.uk/case-studies/e-portfolios/assessment
Site of resources - http://electronicportfolios.org/portfolios.html
Definitions - http://www.ocr.org.uk/eassessment/eportfolio/
Comparison of e-portfolios - http://www.mnsat.mnscu.edu/programs/compareportfolio/index.html
Article 21st century - http://www.techlearning.com/article/6946
University Case Study - http://www.rhodesstate.edu/applications/e-portfolio/
Peer assessment and eportfolio - http://teamsite.oue.wsu.edu/progeval/pa/default.aspx
Reflection and eportfolio - http://www.aare.edu.au/02pap/ric02309.htm
Digitaalne portfoolio on uue põlvkonna modulaarne curriculum vitae - http://en.wikipedia.org/wiki/curriculum_vitae, mis võimaldab kasutajatel kõiki teadmisi ja oskusi interaktiivselt sortida ja värskendada ning professionaalseid ja sotsiaalseid saavutusi tõendada. Ühe võimaliku lähtekohana võib digitaalset portfooliot klassiruumi kontekstis käsitada kui õppevahendit, mis võimaldab kasutada teistsugust metodoloogiat ning õpetamise-õppimise protsessi mitmekülgselt jälgida ja hinnata.

Elektrooniline portfoolio, mida nimetatakse ka e-portfoolioks või digitaalseks portfoolioks, on kogum elektroonilisi tõendusmaterjale:tekste, faile, pilte, multimeediumelemente, blogisid, linke ja muid komponente.See on elektrooniline toimik õppimise teekonna ja omandatud oskuste kohta. Seega lisaks eelnevalt loetletud materjalidele sisaldab e-portfoolio ka kommentaare, hinnanguid ja reflektsioone autori tööde kohta. E-portfoolio peegeldab hästi indiviidi isiklikku ja professionaalset arengut õppimise teekonna igal hetkel.

Laiemalt võib digitaalset portfooliot vaadelda kui oskuste tõendamise instrumenti, mille eesmärgiks on indiviidi, valdkonna, organisatsiooni või institutsiooni digitaalse identiteedi kujundamine. Selles kontekstis esitatakse seda määratluste komplektina.

Näited E-portfooliot on soovitanud mitmed autorid selle teema käsitlemise algfaasis:

1. „Portfooliod kui õppimise individuaalse teekonna dokumendid on oma olemuselt rikkalikud ja kontekstiga seotud. Need sisaldavad konkreetse eesmärgiga struktureeritud dokumente, mis selgelt demonstreerivad teadmisi, oskusi, saavutusi ning mingi ajavahemiku jooksul rakendatud konkreetseid meetmeid. Portfooliod näitavad seoseid tegevuste ja arvamuste, mõtte ja tegevuse, tõendusmaterjalide ja kriteeriumite vahel. Portfoolio on mõtteviis, mis võimaldab tähenduse konstrueerimist, muudab õppimisprotsessi läbipaistvaks ja õppimise nähtavaks, toob selgelt esile perspektiivid ja oodatavad tulevikusuunad.”© Jones & Shelton, 2006: 18-19

2. „Elektrooniline portfoolio on keskkond, mis võimaldab õppijatel:oma tööd digitaalselt arhiivida, valida konkreetseid töid (lisada arefaktide hüperlinke) konkreetsete saavutuste esiletõstmiseks, reflekteerida portfoolios demonstreeritud õppimist nii teksti kui ka multimeediumite kujul, esitada eesmärgid õppimise (või suuna) täiustamiseks tulevikus ning jagada saavutust kas reaalse või virtuaalse sihtrühmaga. Kui portfooliot kasutatakse kujundavaks klassiruumipõhiseks hindamiseks, võivad õpetaja (ja kaasõppijad) seda retsenseerida ning anda õppijatele kujundavat tagasisidet selle kohta, mida nad peaksid paremaks muutma." © Helen C. Barrett, Ph.D., 2006

3. Portfoolio on „hoolikalt valitud dokumentide koherentne kogu, tähelepanuväärselt kommenteeritud ja süstematiseeritud, ajas kontekstualiseeritud, näidates karjääriteed”. © Tavares and Alarcão, 2003

Õpi ja õpeta:pedagoogilised printsiibid

Digitaalsed portfooliod on olulisteks vahenditeks, mis aitavad edendada autonoomiat, interaktiivsust ja mitmesuguste elementide integreerimist, võimaldavad enesehindamist, kaasõppijatepoolset arvustamist ja õpetajate hindamist, kuid sisaldavad ka meeldetuletust õpetamise ja õppimise kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks.

Nende kasutamine pedagoogilises töös õppijatega annab õppimisele uue perspektiivi, mis on suunatud süstemaatilisele analüüsile õppimise tulemuslikkuse kohta ning võimaldab jäädvustada uute teadmiste omandamise protsessi ning selle üle reflekteerimise.

Portfoolio koostamist on vaja kooliaasta alguses õppijatele selgitada ning nendega läbi rääkida, et kõiki muutujaid arutatakse koos ning õppijad teavad täpselt selle töö hindamise eesmärke ja kriteeriumeid.

Portfoolio puhul peab arvesse võtma mitmeid aspekte:

 • keskendumine õppijale ja õpetamise-õppimise protsessile;
 • professionaalne areng (teadmise loomine, kasutades kujutlusi, kujutisi, tõekspidamisi);
 • õppimise ja oskuste demonstreerimine nii koolis kui kooliväliselt.
Portfoolio peaks „austama iga õppija ainulaadsust, tema konteksti ning elamistingimusi, tema kultuure, tema teadmisi ja „teadmatust” ning eelkõige veendumust ja eneseusku (mis on nähtav julgustava tagasiside kaudu) toimetulekuks, kuna on võimalik loota kaastundliku Teise abile.” © 2008, Idalia Sa-Chaves

Sel juhul on õpetajal täita vahendaja roll, kuna tema jälgib õppija tööd, tunneb seda, saab sellest aru ning saab koolitusprotsessi õigeaegselt sekkuda, anda õigeaegset, asjakohast ja positiivset tagasisidet.

Esitatud nägemuse kohaselt on portfoolio:

 • personaalne protsess/tulem
 • autentne ja loomulik
 • jagatud (õpetajaga ja võib-olla ka rühmaga)
 • peegeldab seda, mida õppijad juba teavad ja mida meie veel ei tea
 • tõstab esile autori kultuure, keeli, kogemusi ja reflektsioone
 • avatud uutele kahtlustele ja küsimustele
 • proaktiivne alternatiivide otsimisel
 • avatud töötlemiseks (kui võimalus teadmiste, inimeste, olukordade, kogukondade muutumiseks, uuenemiseks ja teisenemiseks).
Lisaks omandatud oskustele ja teadmistele peaks portfoolio jäädvustama ka vead, nende kohta tehtud reflektsioonid ning katsed nendega toime tulemiseks .Ainult sel juhul kirjeldab õppija portfoolio teadvustamise protsessi ja sellest tulenevalt järkjärgulist arengut, mis jätkub kestva õppimisena.

Selle refleksiivse protsessi tähenduses on portfoolio „tulem” lõpliku dokumendi kujul, nimelt „korrastatud kogu koolituskogemuste tulemitest ja kujunemisest teatud aja jooksul, mis võib esile tõsta enesereflektsiooni personaalset protsessi, õppimist ja arengut (isiklikku ja professionaalset).” © 2008, Idalia Sa-Chaves

Iga portfoolio on ainulaadne, kuna igal portfooliol on ainulaadne struktuur, mis on loodud eesmärke silmas pidades; kuna toob välja kogemused (kirjeldus/argument/reflektsioon) ja teooriad, mis seda õigustavad; kuna toetub mitmetele teabeallikatele, jäädvustab kasvu ja muutuse teadmistes ning õppija õppimise kogu elu jooksul ühes autentses dokumendis.

Rakendamine klassiruumis

Loetud kirjanduses esitatud mitmesuguste ettepanekute ning mõnede õpetajate töö jälgimise põhjal võib väita, et sujuva ja hoolika rakendamise tagamiseks peab e-portfoolio koostamisel arvestama vähemalt järgmisi etappe:

Planeerimine – sellega tegeleb peamiselt õpetaja, kuid ka õppijatelt võib (ja võiks) paluda metodoloogia rakendamisel kaasabi.

Õppijatele tutvustamine – e-portfoolio eesmärkide selgitamine.Metodoloogia tutvustamine võib toimuda suuliselt eeldusel, et õppijad on terminiga „portfoolio” juba tuttavad (ajurünnaku harjutus). Isegi kui nad terminit ei tea, võivad nad olla teadlikud portfoolio kasutamisest kunstivaldkonnas (maalikunst, fotograafia, arhitektuur jne). See võib olla lähtepunktiks sissejuhatusele, milles tuuakse välja sarnasused ja erinevused selle portfoolio (kunstniku kõik parimad tööd) ja õppija portfoolio (midagi enamat kui lihtsalt tööde ja mitte tingimata parimate tööde kogu) vahel. Õppijad saavad hakata metodoloogia põhimõtteid omandama, millele lisaks on soovitatav jagada samaaegselt kätte abistav dokument põhiliste juhistega.

Tööde kogumine – tõendite kogumine portfoolio jaoks võib toimuda tavapärase õppetöö tulemusel. Teisisõnu ei pea õppijate töömaht sellel etapil tingimata suurenema.Kui õpetajad kasutavad tavapäraselt mitmesuguseid strateegiaid ja meetodeid, ei teki vajaliku hulga tõendite kogumisega portfooliosse mingeid raskusi. Kui mitmesuguseid strateegiaid ja meetodeid ei kasutata, tekib vajadus uusi projekte ja tegevusi kavandada, et aidata õppijatel oma oskusi demonstreerida. Õppijad peavad registreerima, arhiivima ja dokumenteerima tööd selle arenemise jooksul, pöörates konsultatsiooni ja reflektsiooni materiaalses kontekstis tehtud sissekandeid.

Struktuur – võimalikult lihtsaks ja kiireks konsulteerimiseks peaksid erinevad tõendid olema korrastatud. Struktuuri valiku võib jätta õppijate teha, kuid õpetaja võib teha soovitusi ning seda võib ka läbi rääkida.

Reflektsioon – protsessi kõige olulisem etapp. See võib toimuda mitmetel hetkedel. Näiteks uue töö lisamisel portfooliosse või portfoolio revideerimisel. Sellel etapil analüüsivad õppijad iga tõendit, mis nad on oma portfoolio jaoks valinud, otsustavad, millised neist näitavad nende arengut, nende potentsiaali ja oskusi kõige paremini. Sellised tõendid peaksid jääma portfooliosse, kuid muud tuleks eemaldada. Seda analüüsi võivad toetada selleks otstarbeks välja töötatud portfoolio osad.

Hindamine – etapp, mil õpetaja ja õppijad arutavad portfoolio hindamise üle. Õppija viib läbi enesehindamise (mis peab olema tehtud kirjalikult) ning toimetab nägemuse oma tööst õpetajale. Õppija saab õpetajalt tagasisidet – eelistatavalt samuti kirjalikult –, mis on hinnanguks tema tööle. Õppijaid võib julgustada küsima hinnangut ka kolleegilt.

Avaldamine – kui võimalik, peaks hilisemas etapis julgustama portfoolio suulist esitlemist. Üldiselt tekib õppijatel oma portfoolioga seoses uhkustunne oma töö üle ning nad on motiveeritud kaasõppijate ees esinema.

E-portfoolio „kujutab endast paindlikku strateegiat, millel on õppijate ja õpetajate jaoks palju eeliseid, eriti kuna see dokument võimaldab õppijate „kasvu”, näitab õppimise protsessi ja tulemit ning probleemide lahendamise võimet. Lisaks võimaldab see õppijate igapäevaste kogemuste analüüsimist ning sobib mis tahes teemavaldkonna ja haridustasemega”.© Nunes, 1999

Kuna enamike inimeste jaoks e-portfoolio kasutamine õpetamises-õppimises uudne strateegia, on toodud mõned soovitused esimeseks lähenemiseks teemale:

1. Alustage tasapisi (olge ambitsioonikas, kuid mitte lühiajaliselt – seadke portfoolioga seoses mõned eesmärgid ja sihid ning suurendage aegamööda ja järk-järgult keerukust).

2. Heakskiidu võitmine (vaadake metodoloogia üksikasju, mis nõuab uusi viise olemiseks, mõtlemiseks ja tegutsemiseks ning vastupidiselt sisseharjunud passiivsele olekule õppimise suhtes).

3. Edendage kuuluvustunnet (õppijad peavad õppima voorusi ja vigu või raskusi nägema ning tundma, et see on e-portfoolio arendusprotsessis huvitatud osapool).

4. Selgitage võimalikult palju eesmärke ja korraldust (Kuidas hakatakse portfooliot kasutama? Miks? Kuidas ja millal? Milline on struktuur (kohustuslik, soovituslik või paindlik) ja hindamiskriteeriumid (kui võimalik)?

Soovitusi digitaalse portfoolio koostamiseks

Enne e-portfoolio koostamist on üks kõige olulisemaid otsuseid seotud selle loomise eesmärgiga. Oluliselt erinevad e-portfoolio kui protsess (kogumine, valimine, reflekteerimine, hindamine, esitlemine) ja e-portfoolio kui tulem (märkmik, CV, veebisait, blogi, viki, CD-ROM või DVD).

Olemas on mõned tasulised vahendid, mis võivad olla abiks töö korraldamisel (töövoo korraldamisel) ning hõlbustada seega kujundavat hindamist ja tagasiside andmist õppija tööle.

Alustuseks võib kasutada HTML-lehti, Wordi, blogisid või isegi mõnda avatud lähtekoodiga lahendust.

Lühidalt öeldes on oluline eelnevalt määratleda e-portfoolio eesmärgid ja kontekst.

 • Määratlege e-portfoolio eesmärk ja sihtrühm.
 • Määratlege sisemine korralduslik struktuur.
 • Määratlege kasutatavad seadmed ja tarkvara.
Veebis leidub mitmeid HTML-vormingus malle, millest võib saada inspiratsiooni e-portfoolio struktuuri loomiseks.

Samuti on võimalik vaadata õppijate ja õpetajate jaoks pakutavate mallide näiteid.

Kui e-portfoolio hakkab kuuluma konkreetse ühiku õppekavasse, võib õpetaja välja pakkuda ja õppijatega läbi rääkida järgmised struktuurid:

Soovitus 1

 • Register
 • Kava
 • Eesmärgid (üldised ja konkreetsed)
 • Bibliograafia
 • Tüübid ja hindamiskriteeriumid
 • Asjakohased tekstid
 • Nõutud tööd
 • Kriitiline reflektsioon
 • Õppijate vabaduse / loovuse määr e-portfooliot täiendada:
 • Uurimistöö tulemusel tekkiv materjal
 • Isiklikud dokumendid
 • Põhjused seminarides, konverentsidel, sümpoosionitel osalemiseks
Soovitus 2

 • Õppimispäevikud
 • Õppimislood
 • Pöördeline juhtum
 • Lugemiskaardid
 • Juhtumi analüüs
 • Õppimise kriitiline analüüs
 • Muud dokumendid
Selleks, et suunata õppijad reflekteerima selle üle, mida nad teevad ja miks, et neist saaksid loomingulised isiksused ning kooskõlas selle eesmärkide ja huvidega, et kaasata kontekstis toimuvasse õppimisse, on vajalik objektiivne hindamine vastavalt eelnevalt kindlaks määratud reeglite järgi.

Evaluation methods - http://en.wikiversity.org/wiki/Evaluation_methods

Tools for construction of digital portfolio (free software and commercial)- http://en.wikiversity.org/wiki/Tools_for_construction_of_digital_portfolio_(free_software_and_commercial)

Eportfolio for all Europeans in 2010 - European Consortium Europortfolio - http://en.wikiversity.org/wiki/Eportfolio_for_all_Europeans_in_2010_-_European_Consortium_Europortfolio

Ülesanne

Käesoleva kursusemooduli raames on soovitatavaks tegevuseks e-portfoolio koostamine. Võite valida oma mõtete esitamiseks digitaalsetele portfooliotele rakendatavate hindamismeetodite kohta endale meeldiva vahendi.